ලක්දිව හැඳින්වූ විවිධ නම්...


ලක්දිව හැඳින්වූ විවිධ නාම මෙසේ ය.

1. ආමු ද්වීප

2. ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටය

3. ඉළංගෙයි

4. ඉළංදු

5. ඉළනාර

6. ඊළ

7. ඊළාම් (මෙය දමිල භාෂාවෙන් ලක්දිව හැඳින්වූ නාමයයි)

8. ඕජදීප

9. කසිගෝ

10. කේට් ලංකා

11. කෙයිලෝන්

12. චල (අරාබි භාෂාවෙන්)

13. චිංකලෙයි (දමිළ භාෂාවෙන්)

14. තනසරිම්

15. තපරවාන්

16. තබර්ඛාන්

17. තම්බපණ්ණී

18. තම්බපණ්ණී ද්වීප

19. තම්තබීන්

20. තඹපැන් ද්වීප

21. තැප්‍රොබේන් (ග්‍රීක - රෝම යන භාෂාවලින්)

22. තාර්සිස්

23. තාමුදීප්

24. තිලක (රුහුණු පිහිටි මායා බෙදීම මුල්කොට ගෙන භාවිතා විය)

25. ත්‍රී සිංහලය (ඉහත බෙදීම හා බැදේ)

26. තේහු හොයිගෝ (බුරුම භාෂාවෙන්)

27. දසඛණ්ඩි රාජ්‍ය

28. දිල්මුන්

29. දශෂිර : පුර

30. පරවාන් ද්වීප

31. පලාංකොට්

32. පළේසිමන්දු

34. ජැසිරාත් - අල් යකුත් (අරාබි භාෂාවෙන්)

35. ජම්බු ද්වීප (පාලි භාෂාවෙන්)

36. මණ්ඩ ද්වීප

37. මණ්ඩු ද්වීප

38. රත්න ද්වීප (ලක්දිව මැණික් ලොව ප්‍රකට බැවින්)

39. රත්නදීප

40. රාවණපුර

41. රාවණ ද්වීප

42. රාක්ෂ ද්වීප

43. රාක්ෂ පුර

44. රකියුප්

45. රුවන්දීප

46. ලංකා (හෙළ භාෂාවෙන්)

47. ලංකා ද්වීප

48. ළක

49. ලක්දිව

50. වරදීප

51. පිති ක්වෝ (චීන භාෂාවෙන්)

52. ශ්‍රී ලංකා (වර්ෂ 1972 ජනරජ

ව්‍යවස්ථාවෙන් ඉක්බිතිව)

53. සග සස්දිව්

54. සයිලන්තු (මලයාලම් භාෂාවෙන්)

55. සලිස්

56. සළිකේ

57. සාලයික්

58. සින්දු

59. සිමන්ඩා

60. සීමන්ඩාදු

61. සිරිලක (හෙළ භාෂාවෙන්)

62. සිසිල

63. සිහලද්වීප

64. සිලිදිව්

65. සිලොන් (ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

66. සිංගල් දිව්

67. සිංගලම් (දමිළ භාෂාවෙන්)

68. සිංහලය

69. සිංහල ද්වීප

70. සිලන්

71. සිහලදිව්

72. සිහලාන් ද්වීප

73. සිහොලේ (පාලි භාෂාවෙන්)

74. සිගෝ (බුරුම භාෂාවෙන්)

75. සිලාන් (අරාබි භාෂාවෙන්)

76. සුපර් චාන් (තායි භාෂාවෙන්)

77. සෙයිලාන්

(පෘතුගිසි භාෂාවෙන්)

78. සෙයිලාන් දිවන්

79. සෙරන්දිබ් (අරාබි භාෂාවෙන්)

80. සෙන්කියා (චීන භාෂාවෙන්)

81. හෙලන්දු

82. හෙල ද්වීප

83. හෙල දෙරණ

84. හෙළය

85. හේලිකේ

86. පෙලෙයිසිමන්ඩා

87. පරවාන් ද්වීප

88. පෙරදිග ලෝකයේ ධාන්‍යාගාරය

3 අදහස්:

Anonymous said...

වටිනා තොරතුරු මේවා. ස්තුතියි ඔබට.

samarasekara sithuvili said...

අංක 35 නම් ටිකක් අවුල් වගේ.මම අහල තියෙන හැටියට ජම්බුද්වීපය කියන්නේ ඉන්දියාව.

samarasekara sithuvili said...

අංක 35 නම් ටිකක් අවුල් වගේ.මම අහල තියෙන හැටියට ජම්බුද්වීපය කියන්නේ ඉන්දියාව.

Post a Comment