''ශ්රෙක්'' මං ''ෆියෝනට'' ආදරේ කරපු....


කැතම කැත
මෝඩ
''ශ්රෙක්''
මං
ලස්සනයි කියලා
හිතන් හිටපු
''ෆියෝනට''
ආදරේ කරපු

2 අදහස්:

yasiru said...

නියම කවියක් මචං

Anonymous said...

good who is the owner this blog?

Post a Comment