උඹ ගැනම හිතලා...

උඹ ගැනම
හිතලා
හිතලා
හිතලා
හිතලා
හිතලා
හිතලා
හිතලා
හිතලා
හිතලා
හිතලා
මගේ හිත ගෙවිලා.......

0 අදහස්:

Post a Comment