ද වැලන්ටයින්


ද වැලන්ටයින්

-----------------
කොයි තරම්

කැඩෙනවා ඇත්ද අද

''පෙට්ටි''

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
චොකලට් වල....

1 අදහස්:

Vikum said...

අපිට කොහෙද චොකලට්
කඩන්නට පෙට්ටි

Post a Comment